Gdy mówimy o długach spadkowych to warto wskazać i omówić sytuację kredytobiorcy.

 

Rynek aptek przeszedł w ostatnich latach wiele zmian, przepisy prawa farmaceutycznego zostały istotnie zmodyfikowane ustawą z 07.04.2017 r. Było to przedmiotem burzliwej dyskusji zarówno przed nowelizacją, jak i po nowelizacji. Jednocześnie ustawodawca postanowił, że zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność (art. 2 ust. 2).

Obok praw w skład spadku wchodzą także obowiązki majątkowe. Dla ich określenia używa się pojęcia długi spadkowe lub pasywa spadku. Ich wielkość, a mówiąc bardziej precyzyjnie – relacja między aktywami i pasywami należącymi do spadku, decyduje o tym, czy spadkobierca uzyska realną ekonomiczną wartość w wyniku dziedziczenia.

Opierając się tylko na doświadczeniu życiowym można często zauważyć, że to jakby się wydawało tak oczywiste pytanie może nastręczyć kłopotów z odpowiedzią. Bo o ile wiemy, że mamy np. dom/mieszkanie, samochód lub inne dobra materialne to jakby zapominamy, że mogą być one obciążone jakimiś innymi prawami: hipoteką, kredytem, leasingiem, itp.

 

Planem sukcesji możemy określić świadome, celowe i dobrowolne zarządzanie własnym (rodzinnym) majątkiem w dłuższej perspektywie czasowej. Należy go postrzegać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze jego celem jest budowa, a potem stopniowe przekazywanie majątku w rodzinie; także poprzez przygotowywanie naszych sukcesorów, następców, do roli zarządzania majątkiem, jaki zostanie im powierzony.