Gdy mówimy o długach spadkowych to warto wskazać i omówić sytuację kredytobiorcy.
 
W doktrynie dokonuje się podziału kredytów, wyodrębniając różne ich rodzaje. Podział ten oparty jest na różnych kryteriach, np. podmiotowym (ze względu na status prawny kredytobiorcy – w tym zakresie wyróżnia się kredyt gospodarczy i kredyt detaliczny, czyli przeznaczony dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej). Mowa jest także o kredycie konsumenckim. Następnie wyodrębnia się podział kredytów z uwzględnieniem ich przeznaczenia (np. kredyt mieszkaniowy, kredyt konsumpcyjny).
 
W ramach kredytów gospodarczych wyróżnia się kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne. Dokonuje się podziału ze względu na kryterium czasu – tutaj wyróżnia się kredyty krótko -, średnio - oraz długoterminowe. Kredyty złotowe i walutowe, gotówkowe oraz bezgotówkowe.
 
Następnie mając na uwadze zaproponowany sposób udostępnienia środków pieniężnych w ramach udzielonego kredytu, możemy wyróżnić kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt w rachunku kredytowym. Wyróżnia się także kredyty w kartach kredytowych. Wymienia się także kredyty konsolidacyjne, które przeznaczane są na spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów.
 
Jeżeli ktoś udziela nam kredytu to chce również kontrolować sposób jego wykorzystania.
 
Tu należy wskazać, że tym uprawnieniom banku odpowiada określony w prawie bankowym obowiązek kredytobiorcy do przedstawienia na żądanie banku wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów, które służą ocenie sytuacji finansowej kredytobiorcy, a które umożliwią kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.
 
Bank powinien przez cały czas obowiązywania umowy kredytu weryfikować, czy kredytobiorca ma zdolność kredytową. Utrata zdolności kredytowej przez kredytobiorcę stanowi podstawę do wypowiedzenia przez bank umowy kredytu.
 
Zasadniczym zobowiązaniem kredytobiorcy jest korzystanie z udostępnionej kwoty środków pieniężnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz do zwrotu kwoty wraz z odsetkami i zapłaty prowizji.
 
Ustawodawca wskazuje na uprawnienie banku do wypowiedzenia umowy kredytu, z którego bank może skorzystać w przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w ustawie przesłanek. Podkreślić należy, że wystarczy, aby została spełniona tylko jedna z nich. Pierwszą przesłanką jest niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu w ramach umowy kredytowej. Drugą przesłanką uprawniającą bank do wypowiedzenia umowy kredytu jest utrata zdolności kredytowej przez kredytobiorcę.
 
W tej sytuacji jeżeli kredyt ten został udzielony na zakup domu lub mieszkania powstaje realne ryzyko utraty danej nieruchomości i przejęcia jej przez bank jako zabezpieczenie spłaty posiadanego kredytu.
 
Opracował:
Adam Stefański
10.03.2022 r.