Celem Planu Sukcesji w rodzinie jest przekazanie majątku spadkowego. Podjęte działania mają charakter prewencyjny i są nakierowane przeciwko powstawaniu zachowań zmierzających do osiągnięcia rezultatów związanych z sytuacją konfliktową czy sporną.

Sieci handlowe w Polsce różnią się typami sklepów. Sklepy wielkopowierzchniowe znalazły trwałe miejsce na polskim rynku i pozytywnie wpłynęły na polski handel, na jego unowocześnienie, lepsze zaspokajanie potrzeb konsumentów i podniesienie kultury obsługi.

Popełnienie przez ubezpieczonego samobójstwa samo przez się nie zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku zapłacenia odszkodowania. Następuje to jedynie wówczas, gdy doszło do niego przed upływem 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Takie rozwiązanie jest uzasadnione tym, że targnięcie się na własne życie nie może być traktowane jako wypadek losowy.

 

 

W orzecznictwie jak i w doktrynie przyjmuje się, że definicja choroby zawodowej wymaga wypełnienia dwu elementów – formalnego, którym jest wymienienie choroby w wykazie chorób zawodowych oraz materialnego – związku przyczynowego choroby z warunkami środowiska pracy (SN III RN 36/98, III RN 188/00).

 

W niektórych przypadkach uzasadnieniem odmowy wypłaty odszkodowania jest wskazanie, braku przyczyny zewnętrznej jako siły sprawczej zaistniałego wypadku. Powoduje to nie spełnienie jednego z warunków odpowiedzialności, który stanowi conditio sine qua non (warunek konieczny) powstania urazu.