W orzecznictwie jak i w doktrynie przyjmuje się, że definicja choroby zawodowej wymaga wypełnienia dwu elementów – formalnego, którym jest wymienienie choroby w wykazie chorób zawodowych oraz materialnego – związku przyczynowego choroby z warunkami środowiska pracy (SN III RN 36/98, III RN 188/00).

 

W niektórych przypadkach uzasadnieniem odmowy wypłaty odszkodowania jest wskazanie, braku przyczyny zewnętrznej jako siły sprawczej zaistniałego wypadku. Powoduje to nie spełnienie jednego z warunków odpowiedzialności, który stanowi conditio sine qua non (warunek konieczny) powstania urazu.

 

13.01.1999r sprzedałem pierwszą w swoim życiu polisę ubezpieczeniową, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jak to się stało, że zostałem agentem ubezpieczeniowym? Czy będzie zaskoczeniem jeśli odpowiem, że zdecydował o tym przypadek?

 

W art. 431 i następnych Kodeksu Cywilnego ujęto odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Przepis stanowi, że ponosi ją ten, kto zwierzę chowa, względnie się nim posługuje. Dla odpowiedzialności odszkodowawczej nie ma znaczenia, czy chowający jest właścicielem zwierzęcia.

Masowy rozwój motoryzacji wpływa na wzrost liczby wypadków komunikacyjnych. Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów reguluje kodeks cywilny. Jednak nie zawsze  jest to wystarczający środek ochrony interesów pokrzywdzonego. Bardzo często bowiem szkody wyrządzone ruchem pojazdu przerastają możliwości płatnicze sprawców wypadków.