Oferta ubezpieczenia grupowego jest skierowana do pracowników, rolników właścicieli firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenia grupowe są kompleksową ochroną na życie i zdrowie. Składka może być opłacana zarówno przez pracodawcę jak i  pracownika.

Korzyści dla pracodawcy:

Wprowadzenie w firmie grupowego ubezpieczenia na życie ma nie tylko wymiar ochronny i motywacyjny. Pracodawca, który zdecyduje się opłacić za pracowników część lub całość składek za polisę, może odzyskać część wydanych w ten sposób pieniędzy. Jest to możliwe dzięki dwóm rozwiązaniom, które sprawiają, że ubezpieczenie grupowe na życie przynosi wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorcy.

Przede wszystkim firma może zaliczyć opłacane za pracowników składki za ubezpieczenie w koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo w przypadku śmierci pracownika posiadanie przez niego polisy może zwolnić pracodawcę z konieczności wypłacenia odprawy pośmiertnej. Oba koszty mogą stanowić istotną pozycję w budżetach.

Zysk z polisy
Odprawa pośmiertna to świadczenie pieniężne, które pracodawca wypłaca członkom rodziny pracownika, gdy jego śmierć nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy albo w trakcie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

● jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

● trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,

● sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Pracodawca, który chce uzyskać zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej, może to zrobić poprzez wykupienie ubezpieczenia na życie dla pracownika. Zgodnie bowiem z przepisem art. 93 par 7 Kodeksu Pracy odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż przysługująca im odprawa. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Składka opłacana przez Pracodawcę stanowi doskonały sposób wyróżnienia najbardziej wartościowych pracowników. Tego typu rozwiązanie uatrakcyjnia warunki płacowe i może być jednym z argumentów utrzymania stabilności zatrudnienia.

Już od 2 osób

Ubezpieczenie grupowe to nowoczesny program ubezpieczeniowo-kapitałowy, który umożliwia klientowi na dostosowanie go do swoich potrzeb i oczekiwań.  Elastycznie może być kształtowana wysokość ochrony ubezpieczeniowej, zakresu ubezpieczenia jak również dobór zasad kwalifikacji pracowników do programu, możliwe jest również stworzenie różnych kategorii ochrony do których kwalifikowane są różne grupy pracowników.