ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE NA RZECZ DZIECKA, A ZARZĄD JEGO MAJĄTKIEM

Przez majątek dziecka podlegający zarządowi rodziców należy rozumieć zarówno aktywa, jak też pasywa. Źródłem majątku dziecka mogą środki finansowe pochodzące z różnych źródeł w tym m. in. świadczenia odszkodowawcze, łącznie z roszczeniami z tytułu zadośćuczynienia lub odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej dziecka. Środki te powinny być w zasadzie przeznaczane na pokrywanie bieżących potrzeb dziecka.