CZY POLISA NA ŻYCIE PODLEGA EGZEKUCJI KOMORNICZEJ?

Egzekucja ze świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli wierzyciel poweźmie informacje o tym, że jego dłużnik posiada ubezpieczenie powiązane z UFK, może próbować dochodzić swojej wierzytelności w drodze egzekucji komorniczej. Oczywiście, aby wierzyciel mógł skorzystać z tej możliwości, konieczne jest, aby na rzecz dłużnika została dokonana wypłata świadczenia z polisy. W takiej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 831 § 1 pkt 5 k.p.c. oraz przepisy zawarte w powołanym w nim rozporządzeniu Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z 4.07.1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej.

Odnosząc się do przepisów powołanego rozporządzenia, przyjąć należy zasadę, że świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań. Tym samym w przypadku egzekucji ze świadczenia wypłaconego dłużnikowi z tytułu umowy ubezpieczenia z UFK wierzyciel powinien otrzymać 1/4 środków wypłaconych dłużnikowi. Przywołane rozporządzenie od wspomnianej zasady ustanawia jednak wyjątek.

Ograniczenia egzekucji nie dotyczą egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Tym samym, jeżeli prowadzona egzekucja będzie miała na celu np. wyegzekwowanie roszczeń alimentacyjnych, wierzyciel otrzyma całość wypłaconego dłużnikowi świadczenia.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z przepisami w postępowaniu egzekucyjnym egzekucji mogą podlegać także inne prawa majątkowe. Jak wskazują praktycy, w razie potrzeby komornik ma prawo przeprowadzić egzekucję z innych praw majątkowych. Oznacza to, że wierzyciel, dążąc do swojego zaspokojenia, może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa. Przykładem jest rozwiązanie umowy polisy inwestycyjnej w celu „uwolnienia” zainwestowanych środków. Prezentowany tryb postępowania jest uzasadniony i jak najbardziej możliwe jest więc zajęcie praw przysługujących z tego rodzaju polis. Po dokonanym zajęciu wierzyciel może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa, które są niezbędne do zaspokojenia wierzyciela w drodze egzekucji, co oznacza, że wierzyciel jest uprawniony do np. rozwiązania umowy i żądania wypłaty środków albo do skorzystania z innych środków, przewidzianych w prawie bądź w umowie, w celu uzyskania środków z polisy. Tryb działania w takich przypadkach szczegółowo regulują wspomniane wyżej przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

W niektórych przypadkach możliwe jest wyłączenie świadczenia z polisy na życie spod egzekucji. Dotyczy to m.in. świadczeń wypłacanych w związku z ciężkim kalectwem lub śmiercią ubezpieczonego.

Egzekucja komornicza z polisy na życie jest skomplikowanym zagadnieniem prawnym, na które wpływają różne czynniki. W przypadku wątpliwości lub pytań warto skonsultować się z prawnikiem.

Opracowano na podstawie: M. Urban-Theocharakis, Egzekucja wierzytelności z polisolokat, LEX/el. 2021.

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań.

Inne wpisy