RYZYKO NIEOPŁACONEJ POLISY MOŻE ROZŁOŻYĆ FIRMĘ

W tym miejscu należy wskazać, że zaległość w składce to ogromny problem z punktu bezpieczeństwa firm. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń dobrowolnych jak i ubezpieczeń obowiązkowych. Nieopłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie może stanowić poważny problem dla przedsiębiorcy z kilku powodów.

Brak ochrony ubezpieczeniowej: z powodu zaległości w płatności składek może zostać przerwana ochrona ubezpieczeniowa co oznacza, że w przypadku zdarzeń losowych, takich jak wypadki, szkody majątkowe czy problemy zdrowotne pracowników, których koszty mogą być gigantyczne obciążą one samego przedsiębiorcę.  W takiej sytuacji przedsiębiorca poniesie pełną odpowiedzialność finansową za szkody, co może znacząco obciążyć jego budżet.

Kary i odsetki za zwłokę: zaniedbanie terminowej zapłaty składek ubezpieczeniowych może skutkować nałożeniem kar finansowych oraz odsetek za zwłokę przez m.in. przez ubezpieczyciela lub UFG. Zakład ubezpieczeń może też np.  anulować zniżki za dotychczasową bezszkodową ochronę ubezpieczeniową lub inne czynniki. Oznacza to, że w przyszłości trzeba będzie płacić wyższą składkę za ubezpieczenie.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych należy zaznaczyć, że we wskazanych sytuacjach nie przedłuża się ono automatycznie na kolejny rok:

  • jeżeli było to krótkoterminowe OC pojazdu,
  • wystąpiła zaległość w płatności składki lub też
  • pojazd był przekazany w formie darowizny lub spadku.

 

Przedsiębiorca, który nie zadba o zapłatę składki w odpowiednim momencie, nie podpisze umowy na kolejny rok, naraża się też na wysokie kary finansowe nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a te systematycznie rosną.

W pierwszym półroczu 2024 roku wynoszą one:

  • samochód osobowy nieubezpieczony do 3 dni: 1 700 zł, od 4 do 14 dni: 4 250 zł, powyżej 14 dni: 8 490 zł,
  • samochód ciężarowy do 3 dni: 2 550 zł, od 4 do 14 dni: 6 370 zł, powyżej 14 dni: 12 730 zł,
  • pozostałe pojazdy (np. motorowery) nieubezpieczone do 3 dni: 290 zł, od 4 do 14 dni: 710 zł, powyżej 14 dni: 1 420 zł.

 

W przypadku braku ważnej polisy OC w razie stłuczki za powstałe szkody trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. A jeśli mamy do czynienia ze szkodami osobowymi, czyli ktoś ucierpiał w wypadku samochodowym, jest potrzebna rehabilitacja lub nawet dojdzie do śmierci, koszty te mogą być naprawdę poważne.

Utrata zaufania i reputacji: regularne, terminowe opłacanie składek ubezpieczeniowych jest ważnym elementem budowania zaufania do firmy zarówno w oczach pracowników, klientów, jak i partnerów biznesowych. Nieopłacone składki ubezpieczeniowe mogą skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez ubezpieczyciela. Może to doprowadzić do zajęcia komorniczego konta bankowego, wynagrodzenia za pracę lub innych składników majątku. Brak płatności składek ubezpieczeniowych może zostać zgłoszony do biura informacji kredytowej, co negatywnie wpłynie na scoring. Utrudni to zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w przyszłości.

Jak widać nieopłacanie polisy ubezpieczeniowej wiąże się z brakiem ochrony ubezpieczeniowej, a to przekłada się na wiele przede wszystkim finansowych konsekwencji, gdyż brak odszkodowania oznacza konieczność pokrycia wszystkich kosztów naprawy lub wymiany mienia z własnej kieszeni. Nawet jeśli zaległa składka zostanie opłacona, ubezpieczyciel może odmówić przywrócenia pełnej ochrony ubezpieczeniowej. Może to oznaczać, że trzeba będzie szukać nowego ubezpieczenia, co może być trudne i kosztowne, zwłaszcza jeśli ma się złą historię ubezpieczeniową.

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań.

Inne wpisy