BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ A UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ostatnie moje wpisy na blogu dotyczyły skądinąd ważnego problemu błędów medycznych. Co jednak mają one wspólnego z ubezpieczeniami na życie? Wg badań przeprowadzonych wśród Polaków, jeśli chodzi o najsilniejsze obawy dotyczące bezpieczeństwa na pierwszym miejscu wskazujemy skutki wystąpienia ciężkiej choroby* i braku pieniędzy związanych z jej leczeniem. Rolę ochronną w takich realiach może spełnić polisa na życie. W tym wszystkim chodzi przecież o utrzymanie dotychczasowego dochodu w sytuacji, gdy z różnych przyczyn […]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Stan faktyczny: W wyniku zawinionego błędu lekarza u pacjentki po wykonanym zabiegu usunięcia obu płatów tarczycy doszło do nagłego zatrzymania krążenia, obrzmienia mózgu, skutkiem czego pozostaje ona w stanie wegetatywnym. Poszkodowana w wyniku błędu lekarskiego z osoby aktywnej życiowo stała się całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji, jest zależna od pomocy osób trzecich, a rokowania na jakąkolwiek poprawę jej stanu zdrowia nie są korzystne. Należy zwrócić uwagę, że z uwagi na niewymierność […]

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

Błąd w sztuce lekarskiej to nieumyślne działanie lub zaniechanie lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta. Wedle poglądów Sądu Najwyższego „błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., sygn. akt IV CR 39/54, OSN 1957, nr 1, poz. […]

RYZYKO NIEOPŁACONEJ POLISY MOŻE ROZŁOŻYĆ FIRMĘ

W tym miejscu należy wskazać, że zaległość w składce to ogromny problem z punktu bezpieczeństwa firm. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń dobrowolnych jak i ubezpieczeń obowiązkowych. Nieopłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie może stanowić poważny problem dla przedsiębiorcy z kilku powodów.

OBOWIĄZKI PODATKOWE W PRZYPADKU ŚMIERCI PRZEDSIĘBIORCY

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą powoduje wiele zmian w zakresie prowadzenia firmy. W zależności od tego, czy przedsiębiorca powołał zarządcę sukcesyjnego, czy też nie, istnieją różne możliwości kontynuacji lub zakończenia działalności gospodarczej.

ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE NA RZECZ DZIECKA, A ZARZĄD JEGO MAJĄTKIEM

Przez majątek dziecka podlegający zarządowi rodziców należy rozumieć zarówno aktywa, jak też pasywa. Źródłem majątku dziecka mogą środki finansowe pochodzące z różnych źródeł w tym m. in. świadczenia odszkodowawcze, łącznie z roszczeniami z tytułu zadośćuczynienia lub odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej dziecka. Środki te powinny być w zasadzie przeznaczane na pokrywanie bieżących potrzeb dziecka.

NAJLEPSZE INWESTYCJE W HISTORII

BITCOIN – 6 lipca 2013 roku cena wynosiła 220,11 zł, natomiast 10 listopada 2021 roku odnotowano jego historyczny szczyt na poziomie 275 505 zł. W ciągu dekady przyniósł on stopę zwrotu na poziomie +125 100%. Osoby, które ulokowały pieniądze w BTC w 2018 roku i sprzedały go po trzech latach osiągnęły 957% stopę zwrotu (średnio +319% w skali roku). Niewiarygodne! APPLE – Spójrzmy na przykładowe kursy akcji […]