BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ A UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ostatnie moje wpisy na blogu dotyczyły skądinąd ważnego problemu błędów medycznych. Co jednak mają one wspólnego z ubezpieczeniami na życie? Wg badań przeprowadzonych wśród Polaków, jeśli chodzi o najsilniejsze obawy dotyczące bezpieczeństwa na pierwszym miejscu wskazujemy skutki wystąpienia ciężkiej choroby* i braku pieniędzy związanych z jej leczeniem. Rolę ochronną w takich realiach może spełnić polisa na życie. W tym wszystkim chodzi przecież o utrzymanie dotychczasowego dochodu w sytuacji, gdy z różnych przyczyn […]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Stan faktyczny: W wyniku zawinionego błędu lekarza u pacjentki po wykonanym zabiegu usunięcia obu płatów tarczycy doszło do nagłego zatrzymania krążenia, obrzmienia mózgu, skutkiem czego pozostaje ona w stanie wegetatywnym. Poszkodowana w wyniku błędu lekarskiego z osoby aktywnej życiowo stała się całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji, jest zależna od pomocy osób trzecich, a rokowania na jakąkolwiek poprawę jej stanu zdrowia nie są korzystne. Należy zwrócić uwagę, że z uwagi na niewymierność […]

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

Błąd w sztuce lekarskiej to nieumyślne działanie lub zaniechanie lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta. Wedle poglądów Sądu Najwyższego „błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., sygn. akt IV CR 39/54, OSN 1957, nr 1, poz. […]

RYZYKO NIEOPŁACONEJ POLISY MOŻE ROZŁOŻYĆ FIRMĘ

W tym miejscu należy wskazać, że zaległość w składce to ogromny problem z punktu bezpieczeństwa firm. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń dobrowolnych jak i ubezpieczeń obowiązkowych. Nieopłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie może stanowić poważny problem dla przedsiębiorcy z kilku powodów.

ZARZĄD SUKCESYJNY – DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA

Przepis art. 13 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1111 z późn. zm. – dalej u.d.u). stanowi, że pośrednictwo ubezpieczeniowe jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236). W obecnym stanie prawnym agent ubezpieczeniowy (przedsiębiorca) prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (działalność agencyjną) ma obowiązek spełniać […]

CZY POLISA NA ŻYCIE PODLEGA EGZEKUCJI KOMORNICZEJ?

Egzekucja ze świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli wierzyciel poweźmie informacje o tym, że jego dłużnik posiada ubezpieczenie powiązane z UFK, może próbować dochodzić swojej wierzytelności w drodze egzekucji komorniczej. Oczywiście, aby wierzyciel mógł skorzystać z tej możliwości, konieczne jest, aby na rzecz dłużnika została dokonana wypłata świadczenia z polisy.

OBOWIĄZKI PODATKOWE W PRZYPADKU ŚMIERCI PRZEDSIĘBIORCY

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą powoduje wiele zmian w zakresie prowadzenia firmy. W zależności od tego, czy przedsiębiorca powołał zarządcę sukcesyjnego, czy też nie, istnieją różne możliwości kontynuacji lub zakończenia działalności gospodarczej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA ROZWIĄZANIE UBEZPIECZENIA

Sąd Najwyższy uznał, że ubezpieczający pracodawca, który przez zaniechanie przekazywania składek należnych z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego doprowadził do rozwiązania tej umowy, ponosi na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. kontraktową odpowiedzialność za świadczenie utracone przez ubezpieczonych lub uposażonych bliskich członków jego rodziny z tytułu rozwiązanej z winy pracodawcy umowy

ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE NA RZECZ DZIECKA, A ZARZĄD JEGO MAJĄTKIEM

Przez majątek dziecka podlegający zarządowi rodziców należy rozumieć zarówno aktywa, jak też pasywa. Źródłem majątku dziecka mogą środki finansowe pochodzące z różnych źródeł w tym m. in. świadczenia odszkodowawcze, łącznie z roszczeniami z tytułu zadośćuczynienia lub odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej dziecka. Środki te powinny być w zasadzie przeznaczane na pokrywanie bieżących potrzeb dziecka.

NAJLEPSZE INWESTYCJE W HISTORII

BITCOIN – 6 lipca 2013 roku cena wynosiła 220,11 zł, natomiast 10 listopada 2021 roku odnotowano jego historyczny szczyt na poziomie 275 505 zł. W ciągu dekady przyniósł on stopę zwrotu na poziomie +125 100%. Osoby, które ulokowały pieniądze w BTC w 2018 roku i sprzedały go po trzech latach osiągnęły 957% stopę zwrotu (średnio +319% w skali roku). Niewiarygodne! APPLE – Spójrzmy na przykładowe kursy akcji […]