CZY POLISA NA ŻYCIE PODLEGA EGZEKUCJI KOMORNICZEJ?

Egzekucja ze świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli wierzyciel poweźmie informacje o tym, że jego dłużnik posiada ubezpieczenie powiązane z UFK, może próbować dochodzić swojej wierzytelności w drodze egzekucji komorniczej. Oczywiście, aby wierzyciel mógł skorzystać z tej możliwości, konieczne jest, aby na rzecz dłużnika została dokonana wypłata świadczenia z polisy.

OBOWIĄZKI PODATKOWE W PRZYPADKU ŚMIERCI PRZEDSIĘBIORCY

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą powoduje wiele zmian w zakresie prowadzenia firmy. W zależności od tego, czy przedsiębiorca powołał zarządcę sukcesyjnego, czy też nie, istnieją różne możliwości kontynuacji lub zakończenia działalności gospodarczej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA ROZWIĄZANIE UBEZPIECZENIA

Sąd Najwyższy uznał, że ubezpieczający pracodawca, który przez zaniechanie przekazywania składek należnych z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego doprowadził do rozwiązania tej umowy, ponosi na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. kontraktową odpowiedzialność za świadczenie utracone przez ubezpieczonych lub uposażonych bliskich członków jego rodziny z tytułu rozwiązanej z winy pracodawcy umowy

ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE NA RZECZ DZIECKA, A ZARZĄD JEGO MAJĄTKIEM

Przez majątek dziecka podlegający zarządowi rodziców należy rozumieć zarówno aktywa, jak też pasywa. Źródłem majątku dziecka mogą środki finansowe pochodzące z różnych źródeł w tym m. in. świadczenia odszkodowawcze, łącznie z roszczeniami z tytułu zadośćuczynienia lub odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej dziecka. Środki te powinny być w zasadzie przeznaczane na pokrywanie bieżących potrzeb dziecka.

NAJLEPSZE INWESTYCJE W HISTORII

BITCOIN – 6 lipca 2013 roku cena wynosiła 220,11 zł, natomiast 10 listopada 2021 roku odnotowano jego historyczny szczyt na poziomie 275 505 zł. W ciągu dekady przyniósł on stopę zwrotu na poziomie +125 100%. Osoby, które ulokowały pieniądze w BTC w 2018 roku i sprzedały go po trzech latach osiągnęły 957% stopę zwrotu (średnio +319% w skali roku). Niewiarygodne! APPLE – Spójrzmy na przykładowe kursy akcji […]

KOSZTY NAPRAW I UŻYTYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Ze względu na masowość szkód komunikacyjnych problemy związane z zasadami szacowania odszkodowań w tego rodzaju szkodach szczególnie często są przedmiotem wątpliwości zarówno z uwagi na trudności wynikające z zachowania spójności pomiędzy pieniężnym charakterem odpowiedzialności ubezpieczyciela i uprawnieniem poszkodowanego do wyboru między restytucją stanu poprzedniego a odszkodowaniem w pieniądzu.

Przykładowy wpis – ubezpieczenie

Ubezpieczenie komunikacyjne to rodzaj ubezpieczenia, które chroni właścicieli pojazdów mechanicznych przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń drogowych, takich jak kolizje, wypadki czy kradzieże. Istnieją dwa główne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: • Obowiązkowe ubezpieczenie OC, które chroni osoby trzecie przed szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczonego. • Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, które chronią ubezpieczonego przed szkodami wyrządzonymi jego pojazdowi lub jego zdrowiu.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!