PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Podział majątku wspólnego malżonków może nastąpić w przypadku rozwodu, separacji lub śmierci jednego z małżonków. Zanim jednak zaczniemy dzielić wspólny majątek małżonków określmy co wchodzi w jego skład.

ZALANIE MIESZKANIA – SZKODA „WĘŻYKOWA”

Pod pojęciem tego rodzaju szkód rozumiane są wszystkie szkody spowodowane wskutek pęknięcia, oderwania czy odłączenia się wężyka doprowadzającego lub odprowadzającego wodę do urządzeń domowych. Pęknięcia należą do najczęstszych szkód występujących w naszych domach, czy mieszkaniach.

SIŁA WYŻSZA

W świetle prawa polskiego za siłę wyższą uznajemy takie zjawisko, na które ze względu na tkwiącą w nim moc oddziaływania nie było przed nim, a ściślej przed jego skutkami, obrony. W związku z tym takim terminem określamy zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli człowieka, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego skutków nie można uniknąć.

BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ A UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ostatnie moje wpisy na blogu dotyczyły skądinąd ważnego problemu błędów medycznych. Co jednak mają one wspólnego z ubezpieczeniami na życie? Wg badań przeprowadzonych wśród Polaków, jeśli chodzi o najsilniejsze obawy dotyczące bezpieczeństwa na pierwszym miejscu wskazujemy skutki wystąpienia ciężkiej choroby* i braku pieniędzy związanych z jej leczeniem. Rolę ochronną w takich realiach może spełnić polisa na życie. W tym wszystkim chodzi przecież o utrzymanie dotychczasowego dochodu w sytuacji, gdy z różnych przyczyn […]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Stan faktyczny: W wyniku zawinionego błędu lekarza u pacjentki po wykonanym zabiegu usunięcia obu płatów tarczycy doszło do nagłego zatrzymania krążenia, obrzmienia mózgu, skutkiem czego pozostaje ona w stanie wegetatywnym. Poszkodowana w wyniku błędu lekarskiego z osoby aktywnej życiowo stała się całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji, jest zależna od pomocy osób trzecich, a rokowania na jakąkolwiek poprawę jej stanu zdrowia nie są korzystne. Należy zwrócić uwagę, że z uwagi na niewymierność […]

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

Błąd w sztuce lekarskiej to nieumyślne działanie lub zaniechanie lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta. Wedle poglądów Sądu Najwyższego „błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., sygn. akt IV CR 39/54, OSN 1957, nr 1, poz. […]

NAJLEPSZE INWESTYCJE W HISTORII

BITCOIN – 6 lipca 2013 roku cena wynosiła 220,11 zł, natomiast 10 listopada 2021 roku odnotowano jego historyczny szczyt na poziomie 275 505 zł. W ciągu dekady przyniósł on stopę zwrotu na poziomie +125 100%. Osoby, które ulokowały pieniądze w BTC w 2018 roku i sprzedały go po trzech latach osiągnęły 957% stopę zwrotu (średnio +319% w skali roku). Niewiarygodne! APPLE – Spójrzmy na przykładowe kursy akcji […]